Forskning vi støtter

Blærekreftforeningen får jevnlig oppdateringer på fremdriften i forskningsprosjektene. Her presenterer lege og forsker Rune Ougland en spennende studie vi er med å støtte og som kan få stor betydning for fremtidig behandling av blærekreft.

Blærekreftforeningen samarbeider med og støtter følgende forskere og prosjekter :

Lenke til nettsted for kliniske studier på blærekreft i Norge.


Guro Lind:  Bladmetrix, Epigenetic urine test for early detection and monitoring of bladder cancer

Blærekreft er en hyppig forekommende kreftform, den er også en av de dyreste kreftsykdommene å behandle for helsevesenet. Sykdommen diagnostiseres ved at man henter ut celler fra blæren via et cystoskopi. Siden dette er en sykdom med stor tilbakefallsprosent, ender mange opp med jevnlige kontroller (ofte hver 3.mnd) i årevis. Hver gang, må man opp i blæren for å se om det har tilkommet flere kreftsvulster. En tidkrevende, dyr og plagsom undersøkelse. Målet for dette prosjektet er at man i fremtiden kan avdekke kreftceller bare via en urinprøve.  Prosjektet går ut på å finne den beste kombinasjonen av biomarkører som kan detekteres i urin, samt bekrefte at testen har bedre egenskaper sammenlignet med eksisterende diagnostiske metoder. Resultatet kan bli en ny ikke-invasiv test som med høy sikkerhet kan påvise tidlige stadier av blærekreft uten å måtte bruke cystoskopi. Testene kan trolig også benyttes i de mange undersøkelsene etter at man har fått behandling.

Arne Klungland og Rune Ougland: Epitranscriptomic and epigenetic regulation in bladder cancer

Hvordan regulerer kjemisk endrede gener og proteiner celleveksten? Blærekreft er en svært vanlig kreftsykdom og behandlingen er hard og ofte livslang. Blærekreft er også den av de vanlige kreftformene som synes å være tettest koblet mot kjemiske endringer av arvestoffet. I studien vil både lavgradige og høygradige blæresvulster bli analysert for kjemiske endringer på DNA og proteiner. I tillegg vil prosjektet undersøke primærsvulst mot recidivsvulst hos dem som utvikler ny svulst. Prosjektet skjer i tett samarbeid med Bærum sykehus og Blærekreftforeningen, samt andre lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som har god kjennskap til alle metoder som vil bli benyttet.

Bettina Kulle Andreassen – Behandling av muskelinfiltrerende behandling

Blærekreft er den fjerde vanligste krefttypen hos menn med en 5-års overlevelse på under 40% for pasienter diagnostisert med muskelinfiltrerende blærekreft (MIBK). Kurative behandlingsalternativer har som mål å helbrede pasienten og omfatter i dette tilfelle fjerning av hele blæren (radikal cystektomi), eventuelt supplert med kjemoterapi, og blærebevarende trimodalitetsbehandling. Trimodalitetsbehandling omfatter fullstendig fjerning av blæresvulsten (TURB), stråling og kjemoterapi. Dersom sykdommen viser seg å være inkurabel vil egnede pasienter kunne behandles medisinsk med kjemoterapi eller immunmodulerende medikamenter (sjekkpunkthemmere) for å stagnere sykdommens forløp. Strålebehandling og kirurgi(TURB) kan brukes for å lindre plagsomme symptomer fra blæren. Strålebehandling kan også brukes mot symptomgivende spredningssvulster.

Det er en mangel på studier som beskriver omfanget og type av kurativ og lindrende behandling som MIBK pasienter får i Norge (både nasjonalt og regionalt) og dens betydning for deres sykdomsoverlevelse. Det er også foreløpig ukjent om det spiller noe rolle om en blærekreftpasient blir diagnostisert med MIBK ved første diagnose (primær MIBK) eller om sykdommen har utviklet seg fra en ikke muskelinfiltrerende blærekreft (påfølgende MIBK) med hensyn til behandlingsvalgene og overlevelse.
I denne register-baserte studien inngår alle blærekreftpasienter med en MIBK diagnose mellom 2008 og 2016. Målet vårt med denne studien er å belyse hvilke og omfanget av behandlingene MIBK-pasienter, diagnostisert i løpet av det siste tiår i Norge, får og tilknyttet prognose. Videre skal vi undersøke om det er noe forskjell mellom primær og påfølgende MIBK med hensyn til behandlingsvalg og prognose.
Resultatene vil ha stor betydning for klinikere som behandler MIBK-pasienter, fremtidige behandlingsstrategier og oppfølging av MIBK-pasienter i Norge.

(Hovedveileder: Bettina Kulle Andreassen, Kreftregisteret)

Tina Shagufta Munir Kornmo – Norsk blærekreftstudie på cystektomerte

Urinblærekreft (UBC) er den fjerde vanligste krefttypen hos menn i Norge. Tilbakefall eller progresjon av kreften forekommer hos mer enn 50% av pasientene. I 2012 ble forekomsten av UBC globalt estimert til 330 000 med en forekomst på 17,7/100 000 for menn og 3,5/100 000 for kvinner i Europa. De tilsvarende tallene er høyere i Norge, med 20,8 for menn og 6,4 for kvinner. 5-års sykdomsfri overlevelse (DSS) for muskelinfiltrerende UBC er 45-50 % og er avhengig infiltrasjondybden og lymfeknute status. Hittil er det ikke publisert studier om 5-års overlevelse etter cystektomi og bruk av neoadjuvant kjemoterapi på data fra norske pasienter.

Det overordnede målet med prosjektet er å få ny evidensbasert kunnskap som kan brukes til å forbedre behandlingen av blærekreft og gjennomgå etterlevelse av gjeldende nasjonale retningslinjer.
Ettersom forekomsten av blærekreft er høyere i Norge enn ellers i Europa, og det er lite forskning tilgjengelig fra denne gruppen, er det behov for studier på cystektomi pasienter med UBC i Norge. Analyser vil kunne avsløre mulig forbedringsområder og effekten av cystektomi blant langtids overlevere.
Samlet vil resultatet av denne studien være viktig for helseadministratorer i planlegging av behandling og for klinikere i veiledning av pasienter med UBC om valg av behandling.