Nøkkeltall for blærekreft 2022

Disse tallene er hentet ut fra Kreftregisteret. Dette er alle blærekrefttilfeller akkumulert. Så man må huske på at variasjonene er store fra pasient til pasient. Både allmenntilstand, hvor hissig kreften er og på hvilke stadie kreften blir oppdaget er avgjørende for resultatet av behandlingen.

Til sammen fikk 1853 personer i Norge blærekreft i 2022. Blærekreft er den femte største kreftformen blant menn i Norge. En tredjedel av alle som får blærekreft er kvinner. Blærekreft kan ramme i alle aldre, men er mest vanlig i 70 årene.

Statistikk hentet fra Kreftregisteret
Aldersfordeling

Median alder for blærekreft er 73 år – det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 73 år, den andre halvparten under. 

Overlevelse

Blærekreft er en av få kreftformer der en større andel mannlige pasienter overlever sykdommen, sammenlignet med kvinner. Den relative overlevelsen etter 5 år er 80 prosent for menn og 76 prosent for kvinner.

Antall nye tilfeller i Norge -2022: 1853
Menn: 1388
Kvinner: 465

2018201920202021
Totalt: 1748177818521871
Menn: 1239133214101376
Kvinner: 509446442495
Det har vært en jevn vekst av alle typer kreft de siste årene. Dette kommer i stor grad av at vi stadig lever lenger. Overlevelsen og helbredelsen øker heldigvis også i takt med at vi får nye behandlingsmetoder.

Utvikling over tid

Ratene for blærekreft har vært forholdsvis stabile, eller svakt økende de siste årene. Fordi vi blir flere og får flere eldre i befolkningen, går likevel antall tilfeller opp.

For 20 år siden var det rundt 1300 tilfeller av blærekreft hvert år, mens det nå er over 1800. Den kraftigste økningen i antall tilfeller har vært blant menn.

Forskjellen i overlevelse av blærekreft har imidlertid blitt lavere i løpet av de siste 40 årene. På slutten av 70-tallet overlevde 60 prosent av mennene sin blærekreft, mens dette gjaldt for ca. halvparten av kvinnene. 

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av blærekreft for kvinner i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2019. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2019.

Fem-års relativ overlevelse:
Menn: 80,6 %
Kvinner: 75,9 %
(for perioden 2016-2022)

Kreftoverlevere  – begge kjønn
16.941 personer per 31.12.2022

Rater – antall tilfeller per 100.000
Menn: 48,0
Kvinner: 14,4

Dødsfall 2019 – 2021
Menn: 240 – 241
Kvinner: 89 – 108

Dødsfall 2021
Menn: 243
Kvinner: 135

  • Når sykdommen oppdages tidlig uten spredning, så er prognosen god!
    Ingen tilfeller er helt like, og det er bare legeteamet som vil kunne si noe om den enkeltes mulighet til å bli helt frisk.