Nøkkeltall for blærekreft 2023

Disse tallene er hentet ut fra Kreftregisteret. Dette er alle blærekrefttilfeller akkumulert. Så man må huske på at variasjonene er store fra pasient til pasient. Både allmenntilstand, hvor hissig kreften er og på hvilke stadie kreften blir oppdaget er avgjørende for resultatet av behandlingen.

Til sammen fikk 1817 personer i Norge blærekreft i 2023. Blærekreft er den femte største kreftformen blant menn i Norge. En tredjedel av alle som får blærekreft er kvinner. Blærekreft kan ramme i alle aldre, men er mest vanlig i 70 årene.

Statistikk hentet fra Kreftregisteret
Aldersfordeling

Median alder for blærekreft er 74 år – det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 74 år. 

Det er også blant personer i 70-årsalderen at forekomsten er høyest.

 Ca. 50 personer hvert år rammes når de er under 50.

Overlevelse

Blærekreft er en av få kreftformer der en større andel mannlige pasienter overlever sykdommen, sammenlignet med kvinner. Den relative overlevelsen etter 5 år er 80,7 prosent for menn og 74 prosent for kvinner.

Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er dessverre betydelig lavere, 15 prosent for menn og 10,4 prosent for kvinner.

Antall nye tilfeller i Norge – fra 2018 til 2023:

År201820192020202120222023
Totalt: 170017651839186818531817
Menn:123713231394136913881351
Kvinner:463442445499 465466
Det har vært en jevn vekst av alle typer kreft de siste årene. Dette kommer i stor grad av at vi stadig lever lenger. Overlevelsen og helbredelsen øker heldigvis også i takt med at vi får nye behandlingsmetoder. Vi ser likevel en svak og positiv nedgang i antall tilfeller (blant menn) fra 2022 til 2023, men det kan se ut som om det skriver seg fra et nytt rapporteringssytem og ikke en reell nedgang. Det er likevel lov til å håpe på at utviklingen snur.
(Tabellen er hentet fra Kreftregisteret)
Utvikling over tid

Ratene for blærekreft har vært forholdsvis stabile, eller svakt økende de siste årene. Fordi vi blir flere og får flere eldre i befolkningen, går likevel antall tilfeller opp.

For 20 år siden var det rundt 1300 tilfeller av blærekreft hvert år, mens det nå er over 1800. Den kraftigste økningen i antall tilfeller har vært blant menn.

Forskjellen i overlevelse av blærekreft har imidlertid blitt lavere i løpet av de siste 40 årene. På slutten av 70-tallet overlevde 60 prosent av mennene sin blærekreft, mens dette gjaldt for ca. halvparten av kvinnene. 

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av blærekreft for kvinner i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2022

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2019. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2019.

Fem-års relativ overlevelse:
Menn: 80,7 %
Kvinner: 74 %
(for perioden 2018-2023)

Kreftoverlevere  – begge kjønn
16.189 personer per 31.12.2023

Rater – antall tilfeller per 100.000
Menn: 45,7
Kvinner: 14,0

  • Når sykdommen oppdages tidlig uten spredning, så er prognosen god!
    Ingen tilfeller er helt like, og det er bare lege-teamet som vil kunne si noe om den enkeltes mulighet til å bli helt frisk.