Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende (brukere) sitter på kunnskap og informasjon som man som fagpersonell ikke alltid like lett kan lese seg til i pensumboken. Derfor er det fint at brukerne får være med å påvirke de tjenester og funksjoner som berører deres egen helse og det behandlingstilbud de tilbys. Brukermedvirkning er også en viktig del av ethvert forskningsprosjekt. Det bidrar til å gjøre prosjektene og forskningen mer treffsikker og høyner kvaliteten. 

Brukermedvirkning i helsetjenesten handler om at brukere, pasienter og pårørende inngår i et samarbeid med fagpersoner på ulike nivåer. Dette gjøres for å sikre at tjenestetilbudene, så langt som mulig, utformes i samarbeid med de som mottar tjenestene og som vet litt mer om hvordan det er å være bruker.

Blærekreftforeningen har flere medlemmer som jobber aktivt som brukerrepresentanter. Dette gjør vi først og fremst for å kunne være med på å påvirke beslutningsprosesser knyttet til blærekreft, forskning og behandling, men også for å øke vår kunnskap om det som skjer på de ulike fagområdene.

 • Ivar Bogetvedt, representant for FFO i Regional Etisk Komite i Helse Sør-Øst
 • Elin Schive, brukerrepresentant i administrativt og politisk samarbeidsutvalg for kommunene i nordre del av Trøndelag. Et utvalg som skal ivareta samarbeidsavtalen mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene i nordre Trøndelag.
 • Britt Foss, representant for urostomifeltet i Fagrådet for stomi i HELFO
 • Chava Savosnick, brukerrepresentant for prosjekt i Photocure.
 • Jørgen Knudsen, brukerrepresentant i Forskningsrådet
 • Tore D. Langballe, brukerrepresentant i WBCPC Patient Advisory Panel
 • Anita Eik Roald, brukerrepresentant i klinisk forskning på autoimmunrespons ved A-hus
 • Anita Eik Roald, brukermedvirker i forskningsprosjekt ved A-Hus og Kristin Kaasen Jørgensen: Immunemediated colitis and hepatitis in cancer patients treated with immune checkpoint-inhibitors.
 • Brukerrepresentanter i forskningsprosjekt til Rune Ougland og Arne Klungland: Tore Langballe og Anita Eik Roald ( Mer om prosjektene på Forskning vi støtter)
 • Brukerrepresentanter i forskningsgruppen til Guro Lind, ved avdeling for Molekylæronkologi, Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet:
  Elin Schive, Wenche Skjeggestad, Anita Eik Roald, Chava Sovosnick, Solveig Roland og Hanne Nilsen
Elin Schive
Ivar Bogetvedt
Britt Foss

Jørgen Knudsen
Chava Savosnick