Presisjonsmedisin skal prøves på 17 norske sykehus


Nå er det mest omfattende prosjektet innfor kreftbehandling og kreftforskning i Norge – IMPRESS-Norway i gang. 17 sykehus deltar, og mange har allerede meldt inn pasienter til gendiagnostikk og uttesting av medisiner på andre krefttyper enn godkjent indikasjon.

SKREVET AV AUD DALSEGG 28. APRIL 2021.

Publisert i Onkologisk Tidsskrift 28.04.21


– Studien er beregnet på pasienter med langtkommen kreftsykdom og som ikke har annet behandlingstilbud, eller som har brukt opp det som er av andre behandlingslinjer, sier en av initiativtakerne til prosjektet, Kjetil Taskén, professor ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Det forventes ca 250 – 500 pasienter i året. Sykehusene har nå begynt å melde inn pasienter.

IMPRESS-Norway handler om avansert molekylær kreftdiagnostikk og presisjonsmedisin. Individuelle og utvidete genanalyser skal gi deltakerne mulighet til å få medikamenter hvor effekt undersøkes på andre kreftformer enn godkjent indikasjon.

Aktuelle pasienter vil få gjennomført en detaljert genetisk analyse av sin kreftsvulst og behandlingen vil bli lagt opp etter denne analysen og pasientens krefttype.

– Målet med studien er å teste godkjente legemidler på nye pasientgrupper valgt ut fra krefttype og genetiske forandringer (molekylær profil). I studien vil vi i tillegg til data om klinisk effekt samle inn omfattende informasjonen om de molekylære endringene i kreftsvulsten ved bruk av bl.a. helgenomsekvensering, sier Taskén.

To pasienter fra St. Olavs

Blant sykehusene som deltar er St.Olavs hospital i Trondheim, og forsker ved NTNU og lege ved Kreftklinikken der,  Åsmund Flobak, ser fram til at arbeidet kommer i gang:

– Vi har foreløpig henvist to pasienter til diagnostikken som bygges opp rundt IMPRESS, og hvis vi får match på genfeil og behandling, så vil disse bli våre to første pasienter som er aktuelle for behandling i IMPRESS», sier Flobak.

Et eksempel på hva slags behandling som skal testes ut er medikamenter som i dag benyttes ved føflekkreft, der omlag halvparten av pasientene har en feil i BRAF-genet – en feil som gir ukontrollert cellevekst. Den samme endringen i BRAF er funnet ved flere andre kreftformer, og slike medisiner brukes f.eks hos lungekreftpasienter som har samme genfeil. Det er derfor interessant å prøve den samme hemmeren ved andre kreftdiagnoser enn føflekkreft og lungekreft, med lik genfeil, i følge Flobak.

Han ser på IMPRESS-studien som et stort framskritt der helt ny diagnostikk blir gjort innenfor offentlige rammer, og der resultatene kommer helsevesenet og mange andre kreftrammede tilgode – noe som ikke er tilfelle når pasienter søker hjelp privat og betaler for eksperimentell behandling selv.

Kartlegger 500 gener

Pasientene vil bli inkludert i behandlingsgrupper (kohorter) basert på molekylær profil, kreftdiagnose og egnet legemiddel ut fra en algoritme eller et sett med regler satt sammen av inklusjons- og eksklusjonskriteriene for hvert medikament som er tilgjengelig for studien til en hver tid. Hver kohort vil inkludere først åtte pasienter. Dersom en eller flere pasienter har effekt av behandlingen, vil ytterligere 16 pasienter bli inkludert. En kohort er positiv dersom fem eller flere av totalt 24 pasienter oppnår effekt.

Meningen er at alle kreftpasienter som er aktuelle for deltagelse i kliniske studier får tilbud om utvidet molekylær diagnostikk hvor 500 gener kartlegges. De molekylære resultatene vil diskuteres i et nasjonalt molekylært tumor board bestående av klinikere, patologer og bioinformatikere og dersom analysene viser at pasienten har genetiske endringer som kan behandles med målrettet terapi, kan vedkommende henvises til aktuell klinisk studie eller til IMPRESS-Norway.

– Dette er den største studien vi har hatt innen kreft her i Norge, et stort løft som vil komme både pasienter og fagpersoner ved alle landets sykehus til gode, sier professor og onkolog Åslaug Helland», som er leder for studien.

Gir gratis legemidler

Studien er et offentlig/privat samarbeid. Legemiddelselskaper vil bidra gratis med godkjente legemidler som kan testes utenfor godkjent indikasjon. Foreløpig er åtte legemiddelfirmaer med, og Roche var først ute med å signere kontrakt.

IMPRESS-Norway vil være en del av et omfattende internasjonalt samarbeid og innebærer at en kan samle data på en raskere måte også for svært sjeldne kreftformer.

De regionale helseforetakene har gitt 50 millioner kroner til studien. Kreftforeningen har gått inn med 16 millioner kroner.

Deltagende sykehus i IMPRESS er:

Helse Sør-Øst:

Oslo Universitetssykehus (koordinerende)

Akershus Universitetssykehus

Vestre Viken sykehus

Sykehuset Østfold Kalnes

Sørlandet sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Telemark sykehus

Helse Vest:

Haukeland Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus

Helse Førde

Helse Fonna

Helse Midt-N:

St.Olavs Hospital

Ålesund sykehus

Levanger sykehus

I Helse Nord:

Universitetssykehuset Nordnorge

Nordlandssykehuset