Ja, til vedlikeholdsmedisin!

BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre, Herlof Nilsen adm. dir Helse Vest, Øistein Winje – brukerrepresentant, Lars Vorland adm. dir Helse Nord, Cathrine, M. Lofthus adm. dir Helse Sør-Øst, Stig Slørdahl adm. dir Helse Midt. Foto: Dagens Medisn
Beslutningsforum sa endelig ja til immunterapi for lokalavansert og metastatisk blærekreft!

Dette er gode nyheter for blærekreftrammede, sier Anita Eik Raold, daglig leder i Blærekreftforeningen. Vi har fulgt denne saken tett og det at vi i dag, 30.08.21 fikk vite at immunterapi Avelumab (Bavencio) ble godkjent som en del av 1.linjebehandlingen for lokalavansert eller metastatisk blærekreft, vil gi nytt håp til mange som ellers ikke har hatt så mye håp igjen. Avelumab (Bavencio) innføres som monoterapi til førstelinje vedlikeholds-behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk blærekreft (urotelialt karsinom) som ikke har progrediert etter cellegiftbehandlingen. Behandlingen kan tas i bruk allerede fra 15.09.21.

Selv om de kliniske studiene er av nyere dato og overlevelsestallene stadig må oppdateres, ser vi at noen lever lenge selv etter at behandlingen er avsluttet. Anita Eik Roald er selv et godt eksempel på det hun mener må være et resultat av denne behandlingen. Hun fikk Avelumab via en klinisk studie for drøyt fire år siden og er en av de som har overlevd lengst. (Les mer om det her).
Jeg er utrolig heldig, sier hun selv. Blærekreft med spredning er som oftest svært aggresivt, og ikke alle har like god virkning av denne PD-L1 hemmeren dessverre. Men det at flere nå kan få prøve denne behandlingsmetoden er et stort skritt i riktig retning. Det vil gi mange nytt håp og forhåpentligvis også et lengre liv, sier hun.

Kreftoverlege Jan Oldenburg ved A-hus som har ledet forskningen på Avelumab ble intervjuet av Helth Talk. Hør hva han sier her:

Kreftlege Jan Oldenburg ved A-hus har hatt ansvaret for forskningen på Alevumab og vært en ivrig pådriver for å få denne behandlingen inn som 1.linje-bahandling for metastatisk blærekreft.