Padcev ble ikke godkjent for blærekreftpasienter!

Mandag denne uken sa Beslutningsforum nei til å innføre Padcev for blærekreftpasienter med avansert kreftsykdom. Blærekreftforeningen og fagmiljøet har lenge jobbet for å få dette antistoff-konjugatet godkjent for bruk hos blærekreftpasienter som har få eller ingen andre gode behandlingsalternativer.

Padcev (enfortumab vedotin)
* er et såkalt «antistoff-legemiddel-konjugat»
* medisinens kreftbekjempende effekt har sammenheng med at antistoffet binder seg til et protein på celleoverflaten som forekommer hyppig ved blærekreft, og kapsler det inn før det frigir et anti-tumor-stoff inn i cellen. 
* studier viser at medisinen forbedrer totaloverlevelsen signifikant, ettersom risikoen for død ble redusert med 30 prosent.

Daglig leder Anita Eik Roald har engasjert seg sterkt for å få Padcev godkjent.

Daglig leder i Blærekreftforeningen
Anita Eik Roald

– Dette var ikke bare trist, men det er også overraskende at kost-nytteverdien ikke gikk i pasientens favør. Nå kan de som har penger nok få kjøpt medisinen på private klinikker, mens andre rett og slett risikerer å dø for tidlig. Padcev er innført i det offentlige både i Sverige og Finland, noe som gjør det enda vanskeligere å forstå at alvorlig syke blærekreftpasienter ikke ble prioritert. Det er i det store og hele svært opprørende at det tar så lang tid å få livsforlengende medisiner godkjent i Norge. Spesielt opprørende er det når det gjelder en såpass liten gruppe pasienter som fra før har så få, eller ingen gode behandlingsalternativer.
Det haster for mange, og jeg kan ikke forstå annet enn at det nå må være blærekreft-pasientenes tur. Vi bare håpe på at alle parter gir mer i neste runde, – at det går raskt og at pasientene som f.eks. ikke tåler immunterapi kan få et alternativ før det er for sent.

Blærekreftforeningen intervjuet i vinter onkolog Gunnar Tafjord ved Radiumhospitalet OUS og han sa bl.a. dette om Padcev.
– Dette er et helt nytt behandlingsprinsipp for blærekreft. Man benytter et antistoff og får cellegiften rett inn i cellene. En stor studie viser at overlevelsen er bedret med cirka fire måneder, når man ser på alle pasienter under ett. For blærekreftpasienter er det betydelig, spesielt når de har fått så mye behandling tidligere med både cellegift og immunterapi, sier Tafjord. Medisinen går ikke ut over nyrefunksjonen, som ofte er svekket hos mange blærekreftpasienter. Tafjord påpeker at medisinen likevel ikke er for alle pasienter.
(Les hele saken her)

Her kan du lese mer om avslaget:
Enfortumab vedotin (Padcev) (nyemetoder.no)
Beslutningsforum sa nei til lymfekreftbehandling (dagensmedisin.no)

Selve beslutningen:
(Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023)
  1. Enfortumab vedotin (Padcev) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelial kreft som tidligere har fått platinabasert kjemoterapi og en programmert celledød-protein-1- (PD-1) eller programmert celledød-ligand 1(PD-L1)-hemmer.
  2. Det er ikke dokumentert at prisen på legemidlet står i forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 058-2023.