Evalueringen av Nye metoder

Torsdag 18.november ble rapporten om evaluering av systemet for Nye metoder overlevert helseminister Ingvild Kjerhol.
Blærekreftforeningen er fortsatt bekymret, særlig over tiden Beslutningsforum bruker på å behandle saker og om systemet er godt nok rigget for å dekke pasientenes behov for persontilpasset medisin.

Anita Eik Roald, daglig leder i Blærekreftforeningen

Evalueringen kommer altså ikke med noen generelle løsninger for for å sikre mindre tidsbruk i godkjenningsprosessene.

– Jeg er fortsatt bekymret for organiseringen av Nye Metoder. Vi som pasienter og klinikerne blir i for liten grad hørt, og det tar alt for lang tid å få på plass medisiner som kan gi de som ikke har nytte av standardbehandlingen et alternativ. Jeg håper at industrien og Helse og omsorgsdepartementet blir enige om en løsning som kommer den enkelte pasient til gode. Vi ønsker ikke bare å bli sittende igjen med medisiner som inngår i standard-behandlingen (evaluert etter gruppenivå) og som ikke tar stort nok hensyn til at vi, selv om vi er få, også har behov for persontilpasset behandling. Jeg føler utrygghet i forhold til om Nye Metoder er rigget for de endringene vi ser, – i så fall burde større åpenhet være et mål for å sikre at denne usikkerheten rundt Nye Metoder blir mindre, sier Anita Eik Roald, daglig leder i Blærekreftforeningen.

I rapporten som ble fremlagt 18.november foreslås det blant annet:

  • Å innføre høringsrunder før beslutninger fattes
  • At beslutningstekstene til Beslutningsforum blir fyldigere og i større grad redegjør for avveininger som er foretatt
  • Å gi en dagens referansegruppe for Nye metoder en rolle som pådriver for videreutvikling av systemet

Les mer: Nye metoder: Foreslår innføring av høringer, Dagens medisin, 18.11.21