Foreløpig innkalling til ordinært årsmøte 2023

Blærekreftforeningen

Foreløpig innkalling til ordinært årsmøte 2023

545 545 people viewed this event.

Årsmøtet blir gjennomført lørdag 22.04.2023 kl. 11.00-13.00

på Quality Hotel Leangkollen i Asker.

Det vil også i år bli arrangert landstreff i forbindelse med årsmøtet.
Invitasjon til dette vil komme etter hvert, så hold av lørdag og søndag for en hyggelig og lærerik helg sammen med mange andre medlemmer av foreningen.

Programmet etter selve årsmøtet vil bestå av lærerike foredrag om blærekreft og utviklingen de siste årene. Hva har skjedd på behandlingsfronten, hva ser vi komme? Vi vil også sette av god tid til å kunne bli bedre kjent med hverandre og kunne hygge oss. Invitasjon vil komme både på nettet og direkte til deg.
Her er alle hjertelig velkomne!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn skriftlig, og være oss i hende innen 25.mars.
Sendes til: post@blaerekreft.no
Evt. til Blærekreftforeningen v/ Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli sendt til de påmeldte innen
8 april. (Ref.: § 8)

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer og støttemedlemmer har forslagsrett.
Alle medlemmer som har betalt kontingent og er over 15 år har møterett og stemmerett til årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme.
Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.

Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges sakslisten. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Foreløpig saksliste:

1) Godkjenne fremmøtte medlemmer

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3) Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen

4) Behandle Blærekreftforeningens årsmelding

5) Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport

6) Behandle evt. forslag til endring av foreningens vedtekter

7) Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet

8) Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet

9) Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

10) Vedta Blærekreftforeningens budsjett

11) Velge:  a) Styreleder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

I år står disse på valg:
Tore D. Langballe Styreleder 2021-2023
Audhill Sund Styremedlem 2021-2023
Svein Laberg Styremedlem 2021-2023
Bernt A. Andersen Styremedlem 2021-2023
Gunhild Navjord Varamedlem 2021-2023
Alexander Plows Varamedlem 2021-2023

Disse er ikke på valg i år:
Knut-Arne Jørgensen Nestleder 2022-2024
Elin Schive Styremedlem 2022-2024
Hans Petter Isaksen Styremedlem 2022-2024


Forslag til eventuelle nye kandidater til styret sendes til Valgkomitéen:
Stine Buan, stinebuan@hotmail.no eller Odd Helge Liestøl, ohlies@moisund.com
Post til: Blærekreftforeningen v/Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo
Dere kan selvsagt også kontakte oss via telefon på så videresender vi forslaget til valgkomiteen. Tlf: 4748960
0


Event registration closed.
 

Date And Time

22-04-2023 . 11:00
 

Registration End Date

08-04-2023
 

Location

 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends