Årsmøte 2024 i Blærekreftforeningen

Blærekreftforeningen

Årsmøte 2024 i Blærekreftforeningen

278 278 people viewed this event.

Tid: 20. april kl. 11.00

Sted: Quality Hotel Olavsgaard- Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

FØRSTE INNKALLING

Det vil også i år bli arrangert landstreff i forbindelse med årsmøtet.
Invitasjon og påmeldingsskjema vil komme innen kort tid, så hold av lørdag og søndag for en hyggelig og lærerik helg! (Ønsker du kun å delta på selve årsmøtet kl. 11-13, så behøver vi ingen påmelding).

Etter selve årsmøtet vil det bli ulike interessante foredrag om blærekreft og behandlingen. Vi får høre om det siste innen blærekreftforskning, og vi får besøk av Jarle Breivik, professor i medisin og forfatter av boken «løsningen på kreftgåten». Invitasjon vil komme både på nettet og via e-post. Foreningen sponser deler av reisen og hotelloppholdet. Mer informasjon kommer i selve invitasjonen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn skriftlig, og være sendt til styret innen 23.mars.
Sendes til: post@blaerekreft.no
Evt. til Blærekreftforeningen v/ Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli sendt til de påmeldte innen
6 april. (Ref.: § 8)

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer og støttemedlemmer har forslagsrett.
Alle medlemmer som har betalt kontingent og er over 15 år har møterett og stemmerett til årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme.
Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.

Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges sakslisten. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Foreløpig saksliste:

1) Godkjenne fremmøtte medlemmer

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3) Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen

4) Behandle Blærekreftforeningens årsmelding

5) Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport

6) Behandle evt. forslag til endring av foreningens vedtekter

7) Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet

8) Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet

9) Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

10) Vedta Blærekreftforeningens budsjett

11) Velge:  a) Styreleder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

Til orientering (før valgkomiteen har gjort sitt arbeid)

I år står disse på valg :

Knut-Arne Jørgensen – Nestleder 2022-2024 (Styremedlem)
Elin Schive Styremedlem 2022-2024 (Styremedlem)
Hans Petter Isaksen Styremedlem 2022-2024 (Styremedlem)
Bernt A. Andersen Styremedlem 2023-2024 (Varamedlem)

Disse er ikke på valg i år:
Tore D. Langballe – Styreleder 2023-2025 (Styreleder)
Gunhild Navjord 2023-2025 (Styremedlem)
Vebjørn Kleiving 2023-2025 (Varamedlem)
Roger Carlsen 2023-2025 (Varamedlem)


Forslag til eventuelle nye kandidater til styret sendes til Valgkomitéen:
Chava Savosnick, chava.savosnick@gmail.com eller Odd Helge Liestøl, ohlies@moisund.com
Post til: Blærekreftforeningen v/Pekaill, Rosenkrantz`gate 7, 0159 Oslo
Dere kan selvsagt også kontakte oss via telefon på så videresender vi forslaget til valgkomiteen. Tlf: 4748960
0


Event registration closed.
 

Date And Time

- to
20-04-2024
 

Registration End Date

06-04-2024
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends