Årsmøte 2020

Digitalt årsmøte

*****************************************************************
P.g.a. koronasituasjonen ble det tidligerer annonserte årsmøtet dessverre avlyst. I stedet ble det satt opp et 14 dagers «åpent digitalt møte» via nettportalen. Alle dokumenter var tilgjengelig fra 06.06. med muligheten for å stemme frem til 20.06. kl.10.00.
Deretter fulgte et nettmøte hvor styreleder fortalte om årets arbeid og gikk igjennom årsregnskapet.

Her kan du lese årsmeldingen og se protokollen fra møtet:

Årsmelding 2019
Protokoll fra årsmøte 2019

******************************************************************

Saker som ble behandlet var i henhold til vedtektene:
(fullstendig saksliste ligger i protokollen)

Årsmøtet skal: 1. Godkjenne frammøtte medlemmer 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen. 4. Behandle Blærekreftforeningens årsmelding 5. Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet 9. Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 10. Vedta Blærekreftforeningens budsjett 11. Velge: a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen