Årsmøte 2020

Ny dato: 20.06.20

P.g.a koronaviruset ble det annonserte årsmøtet i april avlyst. Styret har derfor bestemt at årets møte avvikles digitalt. Mere informasjon vil komme etterhvert. Sakspapirer og veiledning vil også bli sendt ut i posten, minst 14 dager før (dvs.06.06.)

Møtetid: 20.06. 2020 kl.10.00

Saker som skal behandles i henhold til vedtektene er følgende:

Årsmøtet skal: 1. Godkjenne frammøtte medlemmer 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen. 4. Behandle Blærekreftforeningens årsmelding 5. Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet 9. Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 10. Vedta Blærekreftforeningens budsjett 11. Velge: a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

Frist for å melde inn øvrige saker er satt til 18.05.20

Det skal i år velges to nye styremedlemmer, samt varamedlemmer. Leder for valgkomitéen er: Audhill Sund – audhillsund@hotmail.com

Forslag meldes inn til:  post@blaerekreft.no, eller via posten til: Blærekreftforeningen, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo

Fullstendig saksliste vil bli presentert innen lørdag 06.06.2020