Standardiserte pasientforløp for kreftområdet

Standardiserte pasientforløp for kreftområdet

Sommeren og høsten 2014 deltok Blærekreftforeningen i Helsedirektoratets arbeid med å lage standardiserte pasientforløp for en rekke kreftdiagnoser. Målet var å få en bedre organisering av kreftdiagnostikken og behandlingen, fra pasienten kommer til lege med symptomer som kan skyldes alvorlig sykdom, til vedkommende kan skrives ut for godt.

Vi foreslo å

  • endre helseministerens begrep «pakkeforløp» til «standardiserte pasientforløp», fordi menneskene som skal inn i dette er pasienter, ikke pakker, og fordi pasientforløp allerede er det begrepet som brukes overalt ellers i helsesektoren, til og med av HDIRs egne direktører under deres foredrag og av helseministeren hver gang han snakket om dette i  media
  • skille blærekreft og nyrekreft i to separate forløp
  • beholde virkedager som tidsenhet istedenfor kalenderdager, fordi en omgjøring kun sementerer den nåtidige situasjonen, den endrer absolutt ingenting for tidsforløp og ventetider for pasientene, den innfører en ulogisk tellemåte for de som skal planlegge aktiviteten i helsetjenesten, kort sagt: å endre dette har ingen positiv effekt
  • flytte starten på pasientforløpene fra sykehuset til fastlegen, siden det største problemet for blærekreftpasientene er å bli henvist fra fastlege til urologisk avdeling
  • samt rydde opp i noen inkonsistenser etc.

Blærekreftforeningen forslag til felles innledning (kap 1) i pasientforløpsdokumentet

I det spesifikke forløpsdokumentet for blærekreft (og nyrekreft, som HDIR hadde slått sammen etter mønster fra danskene), hadde Blærekreftforeningen oversatt dokumentet fra dansk og levert følgende forslag:

Blærekreftforeningens forslag til Standardisert pasientforløp for blærekreft

Blærekreftforeningens forslag til diagnoseveileder for fastlegene ved mistanke om blærekreft, inngang til standardisert pasientforløp for blærekreft

Blærekreftforeningens forslag til flytskjema for standardisert pasientforløp for blærekreft

Vi begrunnet vårt valg om å ha separate forløp for blærekreft og nyrekreft i dette dokumentet:

Begrunnelse for å ha separate forløp for nyre og blærekreft-signed

Resultatet ble at vi vant «kampen» med legene om å ha separate forløp for nyre og blære, men måtte gi oss på navnet og bruken av kalenderdager som tidsenhet. Oppstart hos fastlegene fikk vi moralsk støtte for, men siden de da hadde og fremdeles har ulike kodeverk som ikke kommuniserer med hverandre, var det uoppnåelig.