Styremedlemmer

§ 13 Styret Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Alle valg skjer for en tjenestetid på 2 år. Valgene skal søkes gjennomført slik at kun halvparten av styret, inklusive varamedlemmene, er på valg hvert år. Alle i styret kan gjenvelges. Det er ingen begrensning i samlet tjenestetid i styret, men en leder kan ikke gjenvelges som leder mer enn to ganger (samlet tjenestetid som leder er maksimalt 6 år sammenhengende). Første år velges dog to av medlemmene for ett år.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Blærekreftforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Blærekreftforeningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Ved varig frafall av årsmøtevalgte styremedlemmer har styret fullmakt til å innsette valgte varamedlemmer som ordinære styremedlemmer for resten av valgperioden til den som erstattes. Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, altså fullmakt til å forplikte foreningen.

Styret har bestått av følgende medlemmer siden Årmsmøtet 2019 :

Styreleder: Tore D. Langballe (Valgt 2019 og sitter ett år til)
Nestleder: Knut-Arne Jørgensen (Valgt 2019 og sitter ett år til)
Styremedlem: Anita Ihlang (Rykket opp fra vara, ettersom X trakk seg ut)
Styremedlem: Liv-Kirsten Tønnesen (Valgt 2018- Ønsker ikke gjenvalg)
Styremedlem: Svein Laberg (Valgt 2019 og sitter ett år til)

Det skal i år velges 2 nye styremedlemmer, ettersom Liv-Kirsten går ut, og styret ønskes utvides til 6 medlemmer.

Valgkomitèen ved Audhill Sund (alene, ettersom Jan A. Holm dessverre gikk bort i høst) har følgende forslag til sammensetning av nytt styre 2020.

  • Styreleder: Tore D. Langballe
  • Nestleder: Knut-Arne Jørgensen
  • Styremedlem: Anita Ihlang
  • Styremedlem: Svein Laberg
  • Styremedlem: Elin Schive NY
  • Styremedlem: Hans- Petter Isaksen NY

Denne sammansetningen gir en god kjønnsfordeling som gjenspeiler medlemsmassen. Den gir også en god geografisk spredning og en viss aldersfordelig. Alle i styret har selv blærekreft, og alle har vært medlemmer i mer enn to år.

Nytt styre for 2020 med to nye medlemmer:

Elin Schive

NYTT styremdelem:
Elin Schive

Elin er bosatt på idylliske Inderøy utenfor Trondheim. Hun har tidligere vært styreleder i foreningen og har et brennede engasjement for foreningens arbeid. Hun har bl.a. også jobbet for NAV Arbeidslivssenter og som Helse og Omsorgssjef i Lierne Kommune.

NYTT styremdelem:
Hans- Petter Isaksen

Hans-Petter er en blid bergenser, som jobber som seksjonsleder ved kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Han er en ivrig likeperson, og er bl.a. å treffe på Vardesenteret ved Haukeland Universitetsykehus.
Hans-Petter ønsker bl.a. å gjøre tjenestene til foreningen kjent i Vestland fylke, i samarbeid med Vardesenteret.  

Styreleder:
Tore D. Langballe

Tore bor på Hosle, like utenfor Oslo og har vært en stødig leder for foreningen siden han ble valgt i 2019. Han jobber til daglig som kommunikasjonsdirektør ved AkerBP, men ønsker også å bidra til at blærekreft får mer oppmerksomhet, og at BKF blir en forening som blir tatt på alvor.

Nestleder:
Knut-Arne Jørgensen

Knut-Arne er pensjonist, nå bosatt i Arendal, men født og oppvokst på Kjeller. Han er en ivrig alpinist og forsøker å holde seg i god form til tross for de utfordringer sykdommen gir. Har vært medlem i blærekreftforeningen siden 2018, og nestleder siden årsmøtet i 2019.

Styremedlem:
Anita Barvang Ihlang

Anita Barvang Ihlang er yngstemann i troppen. Hun bor sammen med mannen Trond på Lillestrøm, ikke langt fra Gardermoen. Anita har et stort engasjement for foreningen, og ønsker å bidra der hun kan, for å få satt fokus på denne sykdommen. Hun er bl.a. med i BKF sin film, Rødt.

Styremedlem:
Svein Laberg

Svein er nå pensjonert fra sin tidligere stilling som bygningsingeniør. Han er en ivrig likeperson for Rana/Helgeland-regionen og en stor bidragsyter i lokalforeningen. Svein er som oftest å treffe på de mange Temakafeene som arrangeres for de kreftrammede i Mo i Rana.

Varamedlemmer for styret:

Varamedlem: NY
Audhill Sund

Audhill kommer fra Bodø og har jobbet med rehabilitering som fysioterapeut i mange år. Hun er et kjent fjes for de fleste av oss, ettersom hun er leder for kvinnenettverket i foreningen. Audhill var også den aller første som fikk fast turnus som likeperson for Blærekreftforeningen ved Nordlandsykehuset. Hennes engasjement er et viktig bidrag.

Varamedlem: NY
Bernt A. Andersen

Bernt jobber som direktør for forretningsutviklingen i TV-Media. Han har vært omtalt i ulike medier, etter at han stod frem med sin blærekrefthistorie. Bernt brenner bl. a for å sette Blærekreft på kartet. Og for å få flere til å forstå hvorfor kreftformen er så lite populær. Han er også opptatt av at forskningsmidlene fordeles bedre, slik at også blærekreft får sin del.


Valgkomitèen vi i 2020 bestå av følgende medlemmer:
Stine Buan og Audhill Sund