Årsmøte i Blærekreftforeningen

Torsdag 22.04. 2021 kl.18.00
Årsmøtet blir som kjent avholdt på nettet i år, og lenke til selve møtet er sendt per e-post til samtlige medlemmer sammen med sakspapirene. Påmelding via e-post eller dette skjemaet innen 19.03.21. Velkommen!
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

Sak 1. Godkjenne frammøtte medlemmer

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Innkallingen ble annonsert første gang 22.03. på via nettsiden og Facebook-siden.
Fullstendig saksliste, samt forretningsorden ble sendt ut til alle medlemmer 08.04.21
Dette er innenfor tidsfristen i vedtektene §8 og styret ber derfor om at dette godkjennes.  

Sak 3. Valg av dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen

Sak 4. Behandle Blærekreftforeningens årsmelding

Sak 5. Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport

Regnskap og revisors beretning vedlagt.

Sak 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter.

På styresamlingen i oktober 2020 ble styret enige om at Blærekreftforeningens vedtekter behøvde en total gjennomgang. Et utvalg bestående av tre styremedlemmer har derfor kommet med forslag til endringer av Blærekreftforeningens vedtekter §2,5,8,10,11,12,14,15 og 17. De fleste endringene er av språklig karakter, eller presiseringer, men det er også foreslått vesentlige endringer i §2 Formål, og §8 Årsmøte. Styret forslår at det stemmes over hver paragraf i kronologisk rekkefølge på selve årsmøtet. Vedlegger oversikt over opprinnelige vedtekter og forslagene i rød tekst.

Styret ber om at vedtektsendringene godkjennes.

Sak 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet 

Det er ikke fremmet øvrige saker fra styret

Sak 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet 

Det er ikke fremmet noen saker fra medlemmene. (Frist var 25.03.21)

Sak 9. Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

Det er ikke foreslått endringer i kontingenten for 2021. Det vil si at kontingenten er 275 kroner for medlemmer, 200 for støttemedlemmer og 175 for pårørende.

Sak 10. Vedta Blærekreftforeningens budsjett

Budsjettet fremlegges for årsmøtet.

Sak 11. Valg :
a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

Nåværende styre:   
Tore D. LangballeStyreleder2019-2021Stiller til gjenvalg
Knut-Arne JørgensenNestleder2019-2021Stiller til gjenvalg
Anita IhlangStyremedlem2019-2021Stiller ikke til gjenvalg
Svein LabergStyremedlem2019-2021Stiller til gjenvalg
Elin SchiveStyremedlem2020-2022Ikke på valg
Hans Petter IsaksenStyremedlem2020-2022Ikke på valg
Audhill SundVaramedlem2020-2022Ikke på valg
Bernt A. AndersenVaramedlem2020-2022Ikke på valg


Valgkomiteens innstilling ettersendes per e-post.